Sistema educatiu

SISTEMA EDUCATIU

 

Principis educatius

Durant la classe de dansa inculquem als nostres alumnes una disciplina que considerem bàsica en els següents nivells:

o   Vestuari: És imprescindible que els alumnes es vesteixin segons la normativa de l’escola.

o   Puntualitat: A la nostra escola es fonamental que els alumnes estiguin preparats, al menys, deu minuts abans de començar la classe per escalfar.

o   Comportament a classe: El professorat pretén inculcar a l’alumne l’esperit de treball, per això demanem a l’alumne que treballi al màxim de les seves possibilitats dins l’aula, cuidant el seu cos i sota la supervisió del professor.

-       De manera transversal creiem que és essencial educar amb sensibilitat als nostres alumnes i ajudar-los perquè adquireixin una capacitat de valoració i de crítica en vers als espectacles de dansa. Per aquest motiu recomanem espectacles i esporàdicament fem sortides en grup per anar-ne a veure.

-       Motivem i eduquem als nostres alumnes perquè assoleixin hàbits de treball al marge de la classe de dansa.

-       Creiem que es bàsic que els alumnes obtinguin una capacitat d’autocrítica i que siguin capaços d’avaluar-se i saber quines són els seves mancances per millorar més.

-       És principal el respecte pel propi cos, sobretot conèixer-lo. És per això que durant les classes els nostres alumnes aprenen a executar tots els moviments de les diferents tècniques amb la concentració i la seguretat necessària.

-       Entenem la funció del docent com un facilitador de recursos, amb una actitud oberta i flexible de formació continuada. Sempre amb proximitat als alumnes i disposats a ajudar-los tant a nivell tècnic com a nivell d’assessorament sobre temes relacionats amb la dansa.

-       Considerem l’ensenyança- aprenentatge un procés actiu en el que els alumnes són coneixedors del seu procés d’aprenentatge, pel que fonamentem la curiositat i la reflexió.

 

Valors

-       Respecte i tolerància entre els alumnes:

o   Fomentem la comprensió i el respecte dels nostres alumnes en l’àmbit de les diferències entre ells a nivell tècnic, físic i intel·lectual.

o   Fomentem la integració de tots els alumnes de l’aula oferint les mateixes oportunitats i donant la mateixa atenció.

o   Considerem que dins l’aula tots els nostres alumnes es troben en igualtat de condicions. Fem rotacions a la barra i canvia de files en el centre perquè tots passin per tots els racons de la classe.

o   Procurem que el protagonisme en les actuacions de final de curs no vingui donat únicament pel nivell dels alumnes sinó per l’esforç que inverteixen en millorar el seu nivell de dansa, tenint en compte que sol anar relacionat.

-       Respecte a la diversitat d’ideologies polítiques, cultures i races:

o   El nostre professorat no exterioritza cap idea sobre aquestes temes dins ni fora de l’aula. Promou la integració de tots aquells alumnes que puguin trobar-se en una situació minoritària o excloent dins del grup.

-       Creativitat:

o   Pensem que és indispensable que a nivell transversal de totes les matèries els nostres alumnes aprenguin a ballar de manera no mecànica i per això fonamentem la seva capacitat creativa. Presentem qüestions pràctiques que solament poden resoldre’s replantejant els coneixements ja apresos per arribar a un aprenentatge nou. Cada alumne pot resoldre aquestes qüestions de diferents maneres i per això després les posem en comú.

-       Responsabilitat:

o    Pensem que és necessari que els nostres alumnes siguin i es sentin responsables tant dels seus triomfs com dels seus errors. Ambdues partes les enfoquem sempre de manera positiva com un aprenentatge.

-       Disciplina:

o   Aquest és un valor necessari per aprendre a ballar a la nostra escola i per això l’inculquem des de petits. La disciplina la considerem fonamental en aquests àmbits:

  • El vestidor
  • La puntualitat
  • El comportament a classe
  • La creació de relacions basades en el respecte, tant amb els professors com amb els alumnes.

 

 

 

 

 

Principis metodològics generals

Les estratègies metodològiques és el que necessitem per aplicar els continguts amb la finalitat d’aconseguir els objectius que ens plantegem:

-       Tant els alumnes com el professorat mantenen una relació d’ensenyança – aprenentatge actiu que permet aprenentatges significatius. Considerem molt important tenir en compte els ritmes d’aprenentatge de cada alumne, el seu nivell tècnic i interpretatiu, els seus interessos en vers la dansa i la seva motivació (perquè fan dansa?), de manera que la seva ensenyança sigui el més personalitzada possible.

-       Es procura que l’aprenentatge sigui funcional de manera que al relacionar els nous coneixements amb el que ja saben els integrin en els seus esquemes de coneixement i donin sentit a allò que han après.

-       Pretenem que els nostres alumnes tinguin una formació integral, es a dir, que inclogui tots els principis que comprenen la formació de l’alumne en les dimensions humana, personal i artística.

-       Autonomia a l’aprenentatge: el professorat afavoreix que els alumnes posin en pràctica el seu bagatge de coneixements aprenent a sintetitzar i combinar els moviments. Això té unes conseqüències immediates: l’increment d’interès i la motivació de l’alumne.

-       Fomentar les formes de treball cooperatiu que ajudin a adquirir la responsabilitat del propi treball dins d’un grup i a col·laborar amb els companys.

-       Els professors procuren proporcionar situacions d’aprenentatge que resulten motivadores per als alumnes i guiaran la construcció del propi aprenentatge, fent-los conscients de la seva responsabilitat en el procés, tot i conèixer el punt on es troben en cada moment.

-       Educació centrada en l’alumne: ajudem a cada alumne a ser conscient dels esforços, èxits o dificultats en l’aprenentatge, així com a apreciar i estimar les ajudes i els mitjans que proporcionem. Considerem que tota la evolució es dóna suport amb l’exigència personal i en l’esforç constant, per això és important una bona autoestima.

-       Fomentar la reflexió i el anàlisis crític sobre els coneixements previs.

-       Incloure en el programa educatiu el desenvolupament d’activitats (visionat de vídeos, recomanacions de llibres, assistència als espectacles de dansa…) que estimulen l’interès de l’alumne.

-       Afavorim l’observació i l’experimentació per part de l’alumnat.