Convalidacions

CONVALIDACIONS

Com a Escola Autoritzada per la Generalitat de Catalunya, Marisa Yudes l’Equip tenim la capacitat de convalidar les classes de dansa amb educació física i una optativa a la E.S.O. i al Batxillerat.Matèries que es poden reconèixer:

Les matèries es poden reconèixer d’acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària d’entre cinc (5) i set (7) hores setmanals. Se’ls pot reconèixer la matèria següent: Educació física.

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària de set (7) hores setmanals o més. Se’ls poden reconèixer les matèries següents:

  • Educació física.
  • Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).
  • Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no pot ser la música.

No es poden reconèixer ni el treball de síntesi de 1r a 3r ni el projecte de recerca del 4t curs.

Documentació a presentar

• “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de dansa en un conservatori o en un centre professional o en una escola de dansa autoritzada” (Model EDA1).

• “Certificat expedit per l’escola de dansa autoritzada on s’acredita el curs i el

nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement

dels estudis de dansa en l’ESO i/o de la matèria d’educació física en el

batxillerat” (Model CDA2).

 

Simultaneïtat de l’etapa de batxillerat i els estudis de dansa

Els alumnes que estiguin cursant batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa autoritzades poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries corresponents a la franja d’optatives del batxillerat i, segons els casos, d’una matèria de modalitat en un dels dos cursos, i de l’educació física, en els termes que s’indiquen en aquest document.

La sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

L’alumne que en cada curs de batxillerat cursi més de tres matèries de modalitat, per haver triat com a optativa una quarta matèria de modalitat, pot demanar la convalidació d’una matèria, encara que sigui de modalitat, si aquesta matèria excedeix de tres el nombre de matèries de modalitat que cursa.

En el segon curs de batxillerat els alumnes podran acumular les hores que

corresponien al primer curs sempre que no haguessin demanat aleshores la

convalidació o el reconeixement de totes o d’una part de les hores que pertocaven, tot i reunir els requisits per fer-ho.

Què és el curs de formació? 

Vull ser ballarí o ballarina però no sé què tinc que fer 

A Marisa Yudes l’Equip, participarem a concursos de dansa?